Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

  

 ציצית קראית

 

KARAIMSKÝ CICIT

KARAITE TZITZIT

КАРАИМСКИЙ ЧИЧИТ

KARÄISCHE TZITZIT

KARAIMSKI CICIT

TZITZIT CARAÍTA

KARAITISCHE TSIETSIETH

КАРАИТСКИ ТЗИТЗИТ

КАРАÏМСЬКИЙ ЧIЧIТ

TSITSIT KARAÏTE

KARAY ŞİŞİYOT

KARAITTISK ṢIṢÍT 

KARAÏTISCHE TSITSIET

KARAITA CÍCÍT 

ȚIȚIT CARAITĂ

KARAIITTIJUUTALAINEN TSITSIT-TUPSU

Կարաիմական չիչիյոթ

 

 

 

 

  karaite_tzitzit_01.jpg

  

Návod jak vyrobit karaimské cicijot

Instructions how to make karaite tzitziyot

Instruktie voor het maken van Karaitische tsietsieth

Инструкции как сделать караимские чичийот

Anleitung für karäische Tzitzijot

Instrukcija kaip pasidaryti karaimų cicit

Instrukciók a karaita cicit készítésmódjáról

Instructiuni cum se fac ciucurii

Instrukcji jak zrobić karaimskie cicijot

Nasıl karay şişiyotu yapılacağına dair açıklamalar

Інструкції як зробити караїмські чічійот

Instructions pour faire les tsitsiyot karaïtes

Instrucciones de cómo hacer tzitziyot caraíta

Қараим цицитының жасалу нұсқауы

Instruktioner för hur man knyter karaitisk tzitzijot

Navodilo kako narediti  karaimski  cicit

Instruções de como fazer tzitziyot caraíta

Ինչպես պատարսատել կարաիմական  չիչիյոթ

 

 

 הוראות לעשיית ציציות קראיות

 

 Author of instructions: Sarah Paltram

מחברת ההוראות׃ שרה פאלטראם

 

free counters

 free counters

Autor stránek NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalou mesiánskou judeo-křesťanskou komunitou Yehoshua ha-Mashiah Liberec a Třinec, která se vydává za Bnei Miqra – Qaraim Liberec a Třinec, a nebo podle Edipa Yuksela progresivně islámskou skupinou, ani se skupinkou, která si říká Ruští Qaraimové v zahraničí alias Karaimler - Mutazillitští Qaraimové Krymu a Kedaru v zahraničí alias Qaraimler - Samaritáni Velkého Turkestánu, a jejíž většinu tvoří právě členové Yehoshua ha-Mashiah/ Bnei Miqra – Qaraim/ - progresivní muslimové. Autor stránek NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO s bývalým mesiánským rabínem, který se prohlásil za chachama výše zmíněné komunity (a dnes pravděpodobně i za vůdce progresivně islámské komunity), a který se vydával za potomka karaimů, a pomocí podvodu chtěl imigrovat do Izraele. Jeho podvod byl odhalen jak izraelskými úřady, tak izraelskou Radou Karaimských Mudrců. Autor stránek SE DISTANCUJE jak od veškerých aktivit a tvrzení skupiny Yehoshua ha-Mashiah/ Bnei Miqra – Qaraim/progresivní muslimové Liberec a Třinec, tak od všech aktivit a tvrzení skupiny Ruští Qaraimové v zahraničí.

Author of webpages has nothing to do with former judeo-christian group Yehoshua ha-Mashiah from Liberec and Trinec (later this group misused name Bnei Miqra - Qaraim, and according to Edip Yuksel they converted to a way of progressive islam), as same as author of webpages has nothing to do with group Russian Qaraim Abroad alias QARAIMLER - the Mu'tazilite Qaraim of the Crimea and Qedar Abroad alias Qaraimler - Samaritans of Great Turkestan (the base of this group forms people from mentioned judeo-christian group or islamic group).
Author of webpages has nothing to do with self-appointed „hakhams“, leaders of above mentioned groups.
Author of webpages disavows from all of their activities, claimings, projects, opinions and mystification.
 
Автор вебстраниц не имеет никакого отношения к бывшей иудео-христианской группе Иегошуа га-Машиах из чешских городов Либерец и Тршинец (позже использовали название Бней Микра - Караим в настоящее время судя по статье Эдипа Юксэла исповедающих ислам), так же как и автор вебстраниц не имеет никакого отношения к группе Русские Караимы за границей alias КАРАИМЛЕР - Караимы-мутазилиты Крымско-Кедарского Толка Заграницей alias Караимлер - Самаритяне Великого Туркестана (база РКзГ люди из упомянутой иудео-христианской или исламской группы).
Автор вебстраниц не имеет никакого отношения к самозваным "гахамам", лидером вышеуказанных групп.
Автор вебстраниц дистанционируется от всех их действий, тезисов, проектов, мнений и мистификацией группы Русских Караимов за границей.
 
Der Autor steht in keinem Zusammenhang mit der vormals messianisch-jüdischen Sekte Yehoshua ha-Mashiah aus Liberec (Reichenberg ) und Trinec (Zurzeit missbraucht diese Gruppe die Bezeichnung Bene Miqra - Qaraim).
Des Weiteren steht der Autor inkeinerlei Verbindung mit der Sekte Russian Qaraim Abroad (alias QARAIMLER - the Mu'tazilite Qaraim of the Crimea and Qedar Abroad alias QARAIMLER - Samaritans of Great Turkestan).
Die Mehrheit dieser Sekte, ungefähr 17 Leute, stammt aus der oben erwähntenmessianisch-jüdischen Gruppe.
Der Autor hat nichts mit selbsternannten "Chachamim", Anführer der oben erwähnten Gruppezu tun.
Der Autor distanziert sich von all ihren Aktivitäten, Behauptungen, Projekten, Ansichten und Mystifizierungen.
 
אין למחבר קשר כלשהו עם הכת היהודית-נוצרית לשעבר "יהושע המשיח" מליברץ׳ וטרינץ׳ (כעת הקבוצה הזאת משתמשת לרעה בשם "בני מקרא - קראים") ,בדיוק כפי שאין למחבר דף האינטרנט הזה קשר כלשהו עם הכת הפסאודו-קראית "קראים רוסים בחו״ל" המכונה "קראימלר - הקראים המותזילים מקרים וקידר בחו״ל" המכונה גם "קראימלר - השומרונים של טורקיסטאן הגדולה" (בערך 17 אנשים מהקבוצה היהודית-נוצרית הנ״ל יוצרים את בסיס הקבוצה הזאת).
אין למחבר קשר כלשהו עם "חכמים" ממונים מטעם עצמם ,מנהיגי הכת הפסאודו-קראית הנ״ל.
המחבר מתנער מכל פעילויותיהם ,טענותיהם ,מיזמיהם ,דעותיהם ואפיפות במסתורין שהם נוקטים בהם.
 

09042023

001.jpglogo_bm.jpg